Mérések és megfigyelések

az ELTE TTK földtudományi BSc program gyakorlata


Az oldal rendszeresen frissül, ne felejtse a [Frissítés] gombot használni!


Figyelem!
A tárgy a tanterv teljes átszervezése miatt a korábbi évekhez képest érdemben megváltozott!

AKTUÁLIS:
Félévzáró zárthelyi dolgozat: gyakorlati ismeretek
2017. december 15., 8:15, Konferenciaterem

A meteorológia beadandót a zárthelyi végén kell leadni.

[A FÉLÉV PROGRAMJA]   [LETÖLTHETŐ ANYAGOK]   [KÖVETELMÉNYEK]   [OKTATÓK]

A FÉLÉV PROGRAMJA

A félév két, egymással szorosan összefüggő részből áll:

 
  LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Az anyagok tetemes része jelenleg frissítés alatt áll, folyamatosan lesz elérhető, tartalmilag nem egyeznek meg az előző év anyagaival. Ügyeljen rá, hogy mindig friss anyagból készüljön fel. Ebben a félévben teljesen új anyagok is keletkeznek majd, ezek elkészültét is kísérje figyelemmel.
 1.   A tárgy követelményrendszere. (A 2017. 09. 15-i óra anyaga)  (SzB)
 2.   Biztonsági rendszabályok a laboratóriumban és a terepen (a 2017. 09. 15-i óra anyaga)  (SzB)
 3.   A terepi tevékenységről általában ( in: Angyal Zs. (szerk) (2012): Környezettudományi terepgyakorlat. 1. fejezet, 11-32. old., TypoTeX, Bp. )  (SzB)
 4.   A megfigyelésekről általában. Megfigyelések és mérések kapcsolata (a 2017. 09. 22-i óra anyaga)   (SzB)   [mp4]
 5.   SI prefixumok rövid összefoglaló táblázata
 6.   Térképi tájékozódás és helymeghatározás alapjai  (TG&SzB)
 7.   Helymeghatározás GPS-szel  (TG)                                          [mp4] (1) (2) (3) (4)
 8.   Megfigyelések és mérések a földtanban  (BK&SzO&PM)          [mp4] (1) (2) (3) (4) (5)
     A jegyzőkönyvbe beragasztandó hasznos táblázatok:
 9.   Meteorológiai mérések és megfigyelések (a 2017. 10. 13-i óra anyaga)  (MR)
 10.   Meteorológiai mérések és megfigyelések  (MR)                     [mp4] (1) (2)
 11.   Csillagászati ismeretek (ÚJ!!!) (SÁ) Csillagászati ismeretek (régi)                                                   [mp4] (1) (2) (3)

 12.   Csillagászati gyakorlat feladatleírás és értékelési szempontok (NM)   [hangos magyarázat]
  KÖVETELMÉNYEK
 
A tárggyal kapcsolatban vannak:

  – részvételi követelmények;
  – elengedhetetlenül szükséges ismeretek;
  – minimális eredményre vonatkozó előírások.

RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON

A tárgy laboratóriumi gyakorlat (HKR 4. par. (2) 51. pont, 66. par. (2) bek.), tehát a részvétel a foglalkozásokon kötelező (HKR 542. par. (3)). A hiányzás egy alkalomban van korlátozva. (Érdemes felhívni a figyelmet a HKR. 542. par. (6) bekezdés kivételére, illetve a (8) bekezdésre, mely szabályok itt alkalmazandók.)
A részvételt különböző formákban ellenőrizzük. A hallgató felelőssége, hogy – amennyiben a jelenlét ellenőrzésének e módszere kerül alkalmazásra – a jelenléti ívre minden alkalommal felíratkozzon; ennek elmulasztásából adódó következmények a hallgatót terhelik, utólagos reklamációra nincs lehetőség.

KÖVETELMÉNYEK RÉSZLETEZVE

A biztonsági rendszabályokból a tényleges terepi és labormérések előtt (félévente közölt dátumig bezárólag, előre meghirdetett alkalmakkor) sikeres írásbeli (zárthelyi) vagy (kivételes esetben) szóbeli beszámolót kell tenni. Ennek sikertelensége esetén a hallgató a gyakorlat további részén biztonsági okokból nem vehet részt.

A szakspecifikus és terepi mérésekre az előzetesen kiadott/letölthető rövid ismertető anyagból fel kell készülni, a felkészültséget a mérés előtt a foglalkozás vezetője ellenőrizheti és a méréssel kapcsolatos (pl. jegyzőkönyvre adható) érdemjegybe beszámíthatja. A terepi mérésekről helyben a foglalkozás végén vagy a gyakorlatvezető által meghatározott más módon terepi jegyzőkönyvet kell leadni. A szakspecifikus mérések eredményeiről a következő foglalkozásig beadandó jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek leadási módját és idejét szintén a mérés vezetője határozza meg.

Az elméleti anyagból két zárthelyi dolgozatot kell írni.

A tárgy eredményes abszolválásához a jegyzőkönyvek közül legfeljebb egy lehet elégtelen, vagy hiányozhat, és a biztonsági rendszabályokból, valamint az elméleti anyagból írt mind a két zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges kell legyen.

Az érdemjegyet a beadandó feladatokra és a zárthelyikre (kétszeres szorzó) kapott jegyek súlyozott átlaga adja úgy, hogy a sikeres teljesítéshez az átlagnak el kell érnie a 2,00-t. Kétes jegy esetén a tantárgyfelelős a tárgyat oktatókkal konzultálva a hallgató kérésére javítási lehetőséget adhat.

PÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK

A zárthelyi dolgozatokat pótzárthelyi írásával lehet pótolni. Erre egy alkalmat biztosítunk.
A szakspecifikus gyakorlatok pótlására általában nincs lehetőség, itt a követelményeknél megfogalmazott, egy alkalomban korlátozott hiányzás alkalmazható.
Ha a csoportbeosztás és a mérés jellege egyébként lehetővé teszi, és van még mérési alkalom a félévben, az adott mérés vezetője a hallgató kérésére kivételes esetekben (pl. hosszabb betegség), lehetővé teheti a mérésen pótlásként való részvételt. Erről minden esetben kizárólag az adott mérés vezetője dönt, és döntése végleges.

KÜLÖNÖS MÉLTÁNYOSSÁG

Fizikai képességeikben korlátozott vagy várandós hallgatók, akik valamely terepi vagy szakspecifikus mérésen e korlátaik miatt nem vehetnek részt, a tantárgyfelelős és az érintett oktató által egyeztetett pótfeladatot hajtják végre. E feladat – teljesítés esetén – teljesértékű részvételnek fogadandó el, mintha a hallgató az eredeti mérésen vett volna részt.
Jelentkezés írásban, zárt borítékban az ok feltüntetésével: Dr. Székely Balázs doc., Déli Tömb 7.em, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék


ÖSSZEFOGLALVA: A FÉLÉVI TANULMÁNYI MUNKA
 • A félév elején a biztonsági rendszabályok készségszintű elsajátítása.
 • Részvétel az összes foglalkozáson.
 • Alkalmanként a kiadott/letölthető anyagból való felkészülés a csoportbeosztás szerint következő terepi vagy szakspecifikus mérésre.
 • A beadandó anyagok (jegyzőkönyvek) elkészítése a foglalkozáson, illetve a következő foglalkozásig.
 • Felkészülés a zárthelyi dolgozatokra és azok megírása.


  OKTATÓK

  A Mérések és megfigyelések című tárgy oktatói

  Dr. Báldi Katalin
  adjunktus
  ELTE FFI Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
  Dr. Kovács Béla
  adjunktus
  ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
  Dr. Mészáros Róbert
  tszv. egyetemi docens
  ELTE FFI Meteorológiai Tanszék
  Nagy Melinda
  doktorandusz
  ELTE FFI Csillagászati Tanszék
  Dr. Süli Áron
  adjunktus
  ELTE FFI Csillagászati Tanszék
  Dr. Székely Balázs
  egyetemi docens, tárgyfelelős
  ELTE FFI Geofizikai és Űrtudományi TanszékFogadóóra: csütörtök 12-13h, D7.314
  balazs.szekely[kukac]ttk.elte.hu
  Dr. Timár Gábor
  tszv. egyetemi docens
  ELTE FFI Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
  Vörös Fanni
  demonstrátor
  ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

ELTE FFI honlapja

© Balázs Székely 2017    © az anyagok szerzői 2007-2017        utolsó módosítás: 2017.12.14.